กลุ่มอาการอักเสบหลายระบบที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ในเด็ก (Multisystem inflammatory syndrome in children; MIS-C) ตอนที่1

26 September 2023

ขอเชิญชวนอ่านบทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
เรื่อง กลุ่มอาการอักเสบหลายระบบที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ในเด็ก (Multisystem inflammatory syndrome in children; MIS-C)
#ตอนที่1 ความรู้พื้นฐานและบทบาทโดยทั่วไปของเภสัชกร
จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 CPE
เขียนโดย
อ.ภก.เกียรติเกรียงไกร โกยรัตโกศล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านและทำแบบทดสอบเพื่อเก็บ CPE ที่ https://cmu.to/3rX0a

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช.
โทร. 053-944374
Email: cpe.pharmcmu@gmail.com
Line ID: @wal3469f