หลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม

การบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาโรคไต

หลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาโรคไต เป็นหลักสูตรภาคปฏิบัติ มีระยะเวลาการอบรมรวมทั้งสิ้น 16 สัปดาห์ โดยมีเนื้อหาทางทฤษฎีสอดแทรกตลอดระยะของการฝึกปฏิบัติงาน โดยผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมจะได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพที่มีความชำนาญในการบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไต และผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.lifelong.cmu.ac.th/career-skills/detail/000503ช่องทางในการติดต่อสอบถาม นายชลธาร อูปอินทร์ (เจ้าหน้าที่ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์) chonlathan.a@cmu.ac.th 053-941515

การบริหารเภสัชกิจ การออกแบบระบบยาและสุขภาพที่ซับซ้อน (ปี 2567) รุ่นที่ 1

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ วิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนเภสัชกรผู้สนใจสมัครเข้าร่วม หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นทางการบริหารเภสัชกิจ การออกแบบระบบยาและสุขภาพที่ซับซ้อน(Short Course Training Program in Pharmacy Administration on Systems Design for Health and Pharmaceutical Systems Complexity) รุ่นที่ 1 ปี 2567 ชื่อประกาศนียบัตรชื่อภาษาไทย: ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การออกแบบระบบยาและสุขภาพที่ซับซ้อน)ชื่อภาษาอังกฤษ:Certificate in Pharmacy Administration (Systems Design for Health and Pharmaceutical Systems Complexity)ระยะเวลาอบรม 18 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2567 – 19 พฤษภาคม 2567ฝึกอบรมในรูปแบบ online และหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้าร่วมหลักสูตรคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม1. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม2. เป็นเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ หรือเอกชน3. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี4. มีความพร้อมในการพัฒนาตนเองเพื่อนำความรู้และทักษะไปขับเคลื่อนเพื่อพัฒนางานที่เภสัชกรรับผิดชอบ5. สามารถเข้ารับการอบรมและทำงานส่งได้ตลอดหลักสูตรจำนวนรับสมัคร 5 คนปิดรับสมัครและชำระเงิน วันที่ 15 มกราคม 2567ค่าลงทะเบียน อัตรา 25,500 บาท*** ในกรณีที่มีผู้สมัครเกินกว่าจำนวนที่รองรับได้ ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์การเข้าอบรมให้แก่ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนก่อน ***ขั้นตอนการสมัคร1. กรอกแบบฟอร์มการสมัครที่ https://cmu.to/3Rfwu2. เมื่อท่านกรอกใบสมัครและกดส่งใบสมัครแล้ว คณะฯ จะพิจารณาใบสมัครของท่าน3. เมื่อคณะฯ พิจารณาใบสมัครแล้วเสร็จ จะแจ้งผลการสมัครให้ท่านทราบ และจะจัดส่งหนังสือตอบรับการสมัครเข้าร่วมอบรมไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน 4. เมื่อท่านทราบผลการสมัครและหน่วยงานต้นสังกัดได้รับหนังสือแล้ว ให้ท่านชำระค่าลงทะเบียนตามรายละเอียดการชำระเงินที่ปรากฏในหนังสือ5. คณะฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่ท่านทาง ปณท.หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้ย สามารถเก็บสะสมหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้------------------------------------------------ สอบถามรายละเอียดการประชุมเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช. โทร. 053-944374 / Email: cpe.pharmcmu@gmail.com / Line ID : @wal3469f

การบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ (ปี 2567) รุ่นที่ 2

การบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ เป็นหลักสูตรภาคปฏิบัติ 16 สัปดาห์ โดยมีเนื้อหาทางทฤษฎีสอดแทรกตลอดระยะของการฝึกปฏิบัติงาน โดยเภสัชกรที่เข้ารับการฝึกจะได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพที่มีความชำนาญในการบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยในศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.lifelong.cmu.ac.th/career-skills/detail/000445ช่องทางในการติดต่อสอบถามนายชลธาร อูปอินทร์ (เจ้าหน้าที่ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์)chonlathan.a@cmu.ac.th053-941515

การบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยมะเร็ง (ปี 2567) รุ่นที่ 3

หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (ผู้ป่วยมะเร็ง) เป็นหลักสูตรภาคปฏิบัติ 16 สัปดาห์ โดยมีเนื้อหาทางทฤษฎีสอดแทรกตลอดระยะของการฝึกปฏิบัติงาน ในการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคมะเร็ง และกำหนดให้เภสัชกรฝึกปฏิบัติงาน ณ หอผู้ป่วยเคมีบำบัด และคลินิกผู้ป่วยนอกสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง โดยเภสัชกรจะได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพที่มีความชำนาญในการบริบาลผู้ป่วยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.lifelong.cmu.ac.th/career-skills/detail/000446ช่องทางในการติดต่อสอบถามนายชลธาร อูปอินทร์ (เจ้าหน้าที่ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์)chonlathan.a@cmu.ac.th053-941515