การบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ (ปี 2567) รุ่นที่ 2

09 April 2024

การบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ เป็นหลักสูตรภาคปฏิบัติ 16 สัปดาห์ โดยมีเนื้อหาทางทฤษฎีสอดแทรกตลอดระยะของการฝึกปฏิบัติงาน โดยเภสัชกรที่เข้ารับการฝึกจะได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพที่มีความชำนาญในการบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยใน

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.lifelong.cmu.ac.th/career-skills/detail/000445

ช่องทางในการติดต่อสอบถาม
นายชลธาร อูปอินทร์ (เจ้าหน้าที่ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์)
chonlathan.a@cmu.ac.th
053-941515