ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมให้เป็นผู้จัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกอบวิชาชัพเภสัชกรรม

รายชื่องานประชุมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567

จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Product screenshot

สำหรับผู้รับบริการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเเชียงใหม่

ประชุม อบรม สัมมนา

The 7th International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology (PST2024)

The 7th International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology (PST2024) scheduled to take place from May 30-31, 2024, in the vibrant city of Chiang Mai, Thailand serving as a hub for researchers, scholars, students, and practitioners across diverse disciplines to exchange ideas, deliberate on recent trends, and showcase their research within the pharmaceutical sciences and related fields. Under the overarching theme, ‘Global PharmaConnect: Integrating Sciences, Technology, and Industry for a Future Sustainable Innovation’ Early bird registration    November 15, 2023 - March 31, 2024Regular registration        April 1 - May 15, 20248.5 CPE for Thai pharmacistsFor more information Please visit our official website for more information:  https://www.pst2024.com/about/theme Or our Facebook page for communication: https://www.facebook.com/p/PST-Conference-100079092056454/

โพสโดย หน่วยบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

Health Economic Evaluation for Decision Making

ประชุมวิชาการ เรื่อง Health Economic Evaluation for Decision Makingระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเอ็มเพรส พรีเมียร์ เชียงใหม่ (บริเวณเดียวกับโรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่)พิกัดโรงแรม: https://maps.app.goo.gl/tgaWZfvQweyEuvsd6------------------------------------------------ เปิดรับสมัคร เภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรสาขาอื่นที่สนใจ คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษาระดับบันทิตศึกษา จำนวน 60 คนจำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18.5 CPE------------------------------------------------ แบบฟอร์มลงทะเบียน >>>> https://cmu.to/tY7LI(ผู้ที่แจ้งรายชื่อผ่านกระทรวงสาธารณสุข ขอโปรดลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุม) ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  >>>> https://cmu.to/tgsbq(เมื่อชำระชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการยืนยันการสมัครและประกาศรายชื่อของท่านภายใน 1-2 วันทำการ) เอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถ Download ตามเอกสารแนบท้ายนี้ ------------------------------------------------ สอบถามรายละเอียดการประชุมเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช. โทร. 053-944374 / Email: cpe.pharmcmu@gmail.com / Line ID : @wal3469f

โพสโดย หน่วยบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

Pharmacotherapy Concepts in Chronic Kidney Disease and Renal Replacement Therapy

ประชุมวิชาการ Pharmacotherapy Concepts in Chronic Kidney Disease and Renal Replacement Therapyระหว่างวันที่ 12 - 14  มิถุนายน  2567 ณ โรงแรมอิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่พิกัดสถานที่จัดงาน: https://maps.app.goo.gl/3H61dHhJfPVJVr9y8------------------------------------------------ เปิดรับสมัคร เภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรสาขาอื่นที่สนใจ คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน100 คนจำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 16.75 CPE------------------------------------------------ แบบฟอร์มลงทะเบียน >>>> https://cmu.to/JAfpr (ผู้ที่แจ้งรายชื่อผ่านกระทรวงสาธารณสุข ขอโปรดลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุม) ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  >>>> https://cmu.to/X68qt(เมื่อชำระชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการยืนยันการสมัครและประกาศรายชื่อของท่านภายใน 1-2 วันทำการ) เอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถ Download ตามเอกสารแนบท้ายนี้ ------------------------------------------------ สอบถามรายละเอียดการประชุมเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช. โทร. 053-944374 / Email: cpe.pharmcmu@gmail.com / Line ID : @wal3469f

โพสโดย หน่วยบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

New Trends and Approaches in Pharmaceutical Care: Transition from guidelines to the best clinical practice

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง New Trends and Approaches in Pharmaceutical Care: Transition from guidelines to the best clinical practiceระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2567 ในรูปแบบ Hybrid Meeting ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่พิกัดสถานที่จัดงาน: https://maps.app.goo.gl/3H61dHhJfPVJVr9y8------------------------------------------------ เปิดรับสมัคร เภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรสาขาอื่นที่สนใจ คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวนonsite จำนวน 200 คน และ online ไม่จำกัดจำนวนจำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 16 CPE------------------------------------------------ แบบฟอร์มลงทะเบียน >>>> https://cmu.to/a3x2v (ผู้ที่แจ้งรายชื่อผ่านกระทรวงสาธารณสุข ขอโปรดลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุม) ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  >>>>  https://cmu.to/Y65GX(เมื่อชำระชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการยืนยันการสมัครและประกาศรายชื่อของท่านภายใน 1-2 วันทำการ) เอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถ Download ตามเอกสารแนบท้ายนี้ ------------------------------------------------ สอบถามรายละเอียดการประชุมเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช. โทร. 053-944374 / Email: cpe.pharmcmu@gmail.com / Line ID : @wal3469f

โพสโดย หน่วยบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

ดูทั้งหมด

บทความวิชาการ CPE

ข้อพิจารณาในการใช้แนวทางการศึกษาชีวสมมูลและคำแนะนำในการศึกษาชีวสมมูลเฉพาะผลิตภัณฑ์ยา

ขอเชิญชวนอ่านบทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ เรื่อง ข้อพิจารณาในการใช้แนวทางการศึกษาชีวสมมูลและคำแนะนำในการศึกษาชีวสมมูลเฉพาะผลิตภัณฑ์ยา (Considerations in Using Bioequivalence Guidelines and Product Specific Bioequivalence Guidance)เขียนโดย รศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ผศ.ดร.ภญ.วรรณกมล สอนสิงห์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รหัสกิจกรรม 1003-1-000-009-12-2566จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 CPE อ่านและทำแบบทดสอบเพื่อเก็บ CPE ที่ https://cmu.to/htxETติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช.โทร. 053-944374Email: cpe.pharmcmu@gmail.comLine ID: @wal3469f

โพสโดย หน่วยบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

การพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง: ถึงเวลาเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Biosimilars development: Time for a paradigm shift)

ขอเชิญชวนอ่านบทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์เรื่อง การพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง: ถึงเวลาเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Biosimilars development: Time for a paradigm shift)เขียนโดย ผศ.ดร.ภญ.สุนทรา เอกอนันต์กุลคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รหัสกิจกรรม 1003-1-000-008-11-2566จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 CPE อ่านและทำแบบทดสอบเพื่อเก็บ CPE ที่ https://cmu.to/Nfcv8ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช.โทร. 053-944374Email: cpe.pharmcmu@gmail.comLine ID: @wal3469f

โพสโดย หน่วยบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

รู้จักยากลุ่มใหม่สำหรับการรักษามะเร็ง: Immune checkpoint inhibitors (ICIs)

ขอเชิญชวนอ่านบทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ เรื่อง รู้จักยากลุ่มใหม่สำหรับการรักษามะเร็ง: Immune checkpoint inhibitors (ICIs)จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 CPE เขียนโดย ผศ.ดร.ภญ.บัณฑิตาภรณ์ ศิริจันทร์ชื่นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ่านและทำแบบทดสอบเพื่อเก็บ CPE ที่ https://cmu.to/3mSXVติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช.โทร. 053-944374Email: cpe.pharmcmu@gmail.comLine ID: @wal3469f

โพสโดย หน่วยบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

ตัวส่งสัญญาณ (trigger tools) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อไตจากการใช้ยาทีโนโฟเวียร์ไดโซโพรซิลฟูมาเรตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์

ขอเชิญชวนอ่านบทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ เรื่อง ตัวส่งสัญญาณ (trigger tools) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อไตจากการใช้ยาทีโนโฟเวียร์ไดโซโพรซิลฟูมาเรตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 CPE เขียนโดย ภญ.อุดมลักษณ์ จันทร์วงศ์ โรงพยาบาลสันป่าตอง และ ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ่านและทำแบบทดสอบเพื่อเก็บ CPE ที่ https://cmu.to/rAktZติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช.โทร. 053-944374Email: cpe.pharmcmu@gmail.comLine ID: @wal3469f

โพสโดย หน่วยบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

ดูทั้งหมด

E-learning/MOOC

E-learning/MOOC

การออกแบบแผนการทดลอง: แนวคิดพื้นฐานและการประยุกต์ใช้

ขอเชิญชวนเภสัชกรเข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์ E-learningเรื่อง การออกแบบแผนการทดลอง: แนวคิดพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ (Design of Experiment: Basic Concepts and Applications)สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วรพรรณ เมตะนันท์อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์ มช. จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.25 CPEเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอดชีพ ไม่เสียค่าใช้จ่าย มีประกาศนียบัตรหลังเรียนจบหลักสูตร เก็บ CPE ได้ด้วยเข้าสู่หลักสูตร คลิก https://mooc.cmu.ac.th/.../ad5caabb-1256-4b72-9be9...เภสัชกรที่เข้าเรียนหลักสูตรและผ่านการทำแบบทดสอบ สามารถนำใบประกาศนียบัตร ส่งมายัง Email: cpe.pharmcmu@gmail.com พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล และเลขใบประกอบวิชาชีพ เพื่อขอรับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช.โทร. 053-944374Email: cpe.pharmcmu@gmail.comLine ID: @wal3469f

โพสโดย หน่วยบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

E-learning/MOOC

การเตรียมและขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กัมมี่

ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์ E-learning #FREE การเตรียมและขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กัมมี่ (Preparation and registration of gummy products) สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ภก. ปรัชญา ทิพย์ดวงตาอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอดชีพ มีประกาศนียบัตรหลังเรียนจบหลักสูตรเข้าสู่หลักสูตร คลิก  https://mooc.cmu.ac.th/.../1C9FF68E-ABCF-48F2-9D69... ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช.โทร. 053-944374Website: https://cpe.pharmacy.cmu.ac.th/Email: cpe.pharmcmu@gmail.comLine ID: @wal3469f

โพสโดย หน่วยบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

E-learning/MOOC

Content Uniformity และตารางคำนวณสำเร็จรูปด้วยโปรแกรม Excel

#เรียนออนไลน์ฟรี   สำหรับเสัชกรและนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์  เรื่อง Content Uniformity และตารางคำนวณสำเร็จรูปด้วยโปรแกรม Excelสอนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ภูริวัฒน์ ลี้สวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมเภสัชกรสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้ 0.75 CPE คลิก  https://mooc.cmu.ac.th/.../7F4E18E0-EB7E-4FC2-A9EC... รับประกาศนียบัตรหลังเรียนจบหลักสูตรเภสัชกรที่เข้าเรียนหลักสูตรและผ่านการทำแบบทดสอบ สามารถนำใบประกาศนียบัตร ส่งมายัง Email: cpe.pharmcmu@gmail.com พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล และเลขใบประกอบวิชาชีพ เพื่อขอรับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช.โทร. 053-944374Website: https://cpe.pharmacy.cmu.ac.th/Email: cpe.pharmcmu@gmail.comLine ID: @wal3469f

โพสโดย หน่วยบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

หลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม

การบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาโรคไต

หลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาโรคไต เป็นหลักสูตรภาคปฏิบัติ มีระยะเวลาการอบรมรวมทั้งสิ้น 16 สัปดาห์ โดยมีเนื้อหาทางทฤษฎีสอดแทรกตลอดระยะของการฝึกปฏิบัติงาน โดยผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมจะได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพที่มีความชำนาญในการบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไต และผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.lifelong.cmu.ac.th/career-skills/detail/000503ช่องทางในการติดต่อสอบถาม นายชลธาร อูปอินทร์ (เจ้าหน้าที่ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์) chonlathan.a@cmu.ac.th 053-941515

โพสโดย หน่วยบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

การบริหารเภสัชกิจ การออกแบบระบบยาและสุขภาพที่ซับซ้อน (ปี 2567) รุ่นที่ 1

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ วิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนเภสัชกรผู้สนใจสมัครเข้าร่วม หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นทางการบริหารเภสัชกิจ การออกแบบระบบยาและสุขภาพที่ซับซ้อน(Short Course Training Program in Pharmacy Administration on Systems Design for Health and Pharmaceutical Systems Complexity) รุ่นที่ 1 ปี 2567 ชื่อประกาศนียบัตรชื่อภาษาไทย: ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การออกแบบระบบยาและสุขภาพที่ซับซ้อน)ชื่อภาษาอังกฤษ:Certificate in Pharmacy Administration (Systems Design for Health and Pharmaceutical Systems Complexity)ระยะเวลาอบรม 18 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2567 – 19 พฤษภาคม 2567ฝึกอบรมในรูปแบบ online และหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้าร่วมหลักสูตรคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม1. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม2. เป็นเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ หรือเอกชน3. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี4. มีความพร้อมในการพัฒนาตนเองเพื่อนำความรู้และทักษะไปขับเคลื่อนเพื่อพัฒนางานที่เภสัชกรรับผิดชอบ5. สามารถเข้ารับการอบรมและทำงานส่งได้ตลอดหลักสูตรจำนวนรับสมัคร 5 คนปิดรับสมัครและชำระเงิน วันที่ 15 มกราคม 2567ค่าลงทะเบียน อัตรา 25,500 บาท*** ในกรณีที่มีผู้สมัครเกินกว่าจำนวนที่รองรับได้ ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์การเข้าอบรมให้แก่ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนก่อน ***ขั้นตอนการสมัคร1. กรอกแบบฟอร์มการสมัครที่ https://cmu.to/3Rfwu2. เมื่อท่านกรอกใบสมัครและกดส่งใบสมัครแล้ว คณะฯ จะพิจารณาใบสมัครของท่าน3. เมื่อคณะฯ พิจารณาใบสมัครแล้วเสร็จ จะแจ้งผลการสมัครให้ท่านทราบ และจะจัดส่งหนังสือตอบรับการสมัครเข้าร่วมอบรมไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน 4. เมื่อท่านทราบผลการสมัครและหน่วยงานต้นสังกัดได้รับหนังสือแล้ว ให้ท่านชำระค่าลงทะเบียนตามรายละเอียดการชำระเงินที่ปรากฏในหนังสือ5. คณะฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่ท่านทาง ปณท.หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้ย สามารถเก็บสะสมหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้------------------------------------------------ สอบถามรายละเอียดการประชุมเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช. โทร. 053-944374 / Email: cpe.pharmcmu@gmail.com / Line ID : @wal3469f

โพสโดย หน่วยบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

การบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ (ปี 2567) รุ่นที่ 2

การบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ เป็นหลักสูตรภาคปฏิบัติ 16 สัปดาห์ โดยมีเนื้อหาทางทฤษฎีสอดแทรกตลอดระยะของการฝึกปฏิบัติงาน โดยเภสัชกรที่เข้ารับการฝึกจะได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพที่มีความชำนาญในการบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยในศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.lifelong.cmu.ac.th/career-skills/detail/000445ช่องทางในการติดต่อสอบถามนายชลธาร อูปอินทร์ (เจ้าหน้าที่ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์)chonlathan.a@cmu.ac.th053-941515

โพสโดย หน่วยบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

การบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยมะเร็ง (ปี 2567) รุ่นที่ 3

หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (ผู้ป่วยมะเร็ง) เป็นหลักสูตรภาคปฏิบัติ 16 สัปดาห์ โดยมีเนื้อหาทางทฤษฎีสอดแทรกตลอดระยะของการฝึกปฏิบัติงาน ในการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคมะเร็ง และกำหนดให้เภสัชกรฝึกปฏิบัติงาน ณ หอผู้ป่วยเคมีบำบัด และคลินิกผู้ป่วยนอกสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง โดยเภสัชกรจะได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพที่มีความชำนาญในการบริบาลผู้ป่วยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.lifelong.cmu.ac.th/career-skills/detail/000446ช่องทางในการติดต่อสอบถามนายชลธาร อูปอินทร์ (เจ้าหน้าที่ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์)chonlathan.a@cmu.ac.th053-941515

โพสโดย หน่วยบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

ดูทั้งหมด

หลักสูตรระยะสั้นสาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

เภสัชกรรมสมุนไพร (Herbal Pharmacy)

หลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีคุณภาพ โดยผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนา โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้เรียนรู้และเข้าใจแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ สารสกัดและผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น  การแยกเตรียมสารสกัด การทดสอบประสิทธิผลของสารสกัด การออกแบบรูปแบบและการตั้งตำรับของผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยเทคโนโลยีทางเภสัชกรรมที่ทันสมัยและเหมาะสมต่อการนำส่งสารสำคัญ การทดสอบความคงตัว และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผล ที่สามารถนำไปสู่การขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและขยายการผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้ต่อไปหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรของวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพร (วภส.) สภาเภสัชกรรม มีระยะเวลาการอบรมรวม 510 ชั่วโมง (18 สัปดาห์) โดยแบ่งเป็นการอบรมภาคทฤษฎีจำนวน 30 ชั่วโมง (2 สัปดาห์) และภาคปฏิบัติ 480 ชั่วโมง (16 สัปดาห์) ช่วงวัน-เวลาของการรับสมัครเปิดรับสมัคร วันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น.ปิดรับสมัคร วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น.ช่วงวัน-เวลาของการชำระค่าธรรมเนียมในการอบรมตั้งแต่วันที่ทำการสมัคร ถึง วันที่ 19 เมษายน 2567  เวลา 16.30 น.ช่องทางในการติดต่อสอบถามชื่อ-สกุล นางสาวอรดา บุญพงษ์ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานหลักสูตรเบอร์โทร 053-944374อีเมล orada.b@cmu.ac.th

โพสโดย หน่วยบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

วิทยาศาสตร์ขั้นสูงในการดูแลผิวพรรณและสุขภาวะผิว รุ่นที่ 2

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี งานวิจัย นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อดูแลสุขภาพผิว เสริมสร้างสุขภาพผิวและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผิวในเชิงลึกในระดับชีวโมเลกุล และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอางที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยหลักสูตรอบรมนี้แบ่งเนื้อหาการเรียนรู้ออกเป็น 2 กระบวนวิชา จำนวน 3 หน่วยกิต จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้รวมบรรยาย 45 ชั่วโมง - กระบวนวิชาที่ 1 วิทยาศาสตร์ขั้นสูงในการดูแลผิวพรรณ (2 หน่วยกิต)  ผู้เรียนสามารถเทียบโอนหน่วยกิตกระบวนวิชา 463704 – วิทยาศาสตร์ขั้นสูงในการดูแลผิวพรรณ (Advanced Skin Care Science)   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง- กระบวนวิชาที่ 2 องค์ประกอบในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอาง (1 หน่วยกิต)            ผู้เรียนสามารถเทียบโอนหน่วยกิตกระบวนวิชา 463705 – องค์ประกอบในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอาง (Cosmetic and Cosmeceutical Product Compositions) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเมื่อผ่านหลักสูตรอบรม ผู้เรียนจะสามารถของรับรองสมรรถนะและ/หรือสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตเพื่อใช้ประกอบการเรียนในอนาคตได้  โดยผู้เรียนจะต้องสอบผ่านทุกเกณฑ์ขั้นต่ำ (เกรด C) ของทุกกระบวนวิชาเพื่อที่จะได้รับสมรรรถนะช่องทางในการติดต่อสอบถาม คุณกรรณิการ์ พงศ์นฤมิตรkannikar.p@cmu.ac.th053-944380

โพสโดย หน่วยบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

วิทยาศาสตร์แห่งความงามและผลิตภัณฑ์สปา รุ่นที่ 2

หลักสูตรนี้เป็นการมุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานของการแต่งหน้าและผลิตภัณฑ์สปา ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของการแต่งหน้า ทฤษฎีสี การเล่นสีสัน และการประยุกต์ใช้ในการแต่งหน้า รวมทั้งโครงสร้างของใบหน้าและดวงตาที่เกี่ยวข้องกับการแต่งหน้าเพื่อความงาม การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และอุปกรณ์การแต่งหน้าและเทคนิคสำคัญสำหรับการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน รวมถึงหลักการของสุคนธบำบัด น้ำมันหอมระเหยที่ใช้ในสุคนธบำบัด กลไกการออกฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหย ความปลอดภัยในการใช้น้ำมันหอมระเหย วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์สุคนธบำบัด การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุคนธบำบัด สปาและผลิตภัณฑ์สปา เทคโนโลยีใหม่ในการใช้น้ำมันหอมระเหยหลักสูตรอบรมนี้แบ่งเนื้อหาการเรียนรู้ออกเป็น 2 กระบวนวิชา จำนวน 6 หน่วยกิต จำนวนชั่วโมง การเรียนรู้รวม 150 ชั่วโมง (บรรยาย 60 ชั่วโมง ปฏิบัติการ 90 ชั่วโมง) ▪ กระบวนวิชาที่ 1 เครื่องสำอางสำหรับตกแต่งและเทคนิคการแต่งหน้า (3 หน่วยกิต) ผู้เรียนสามารถเทียบโอนหน่วยกิตกระบวนวิชา 463736 เครื่องสำอางสำหรับตกแต่งและเทคนิคการ แต่งหน้า (Decorative Cosmetics and Facial Makeup Techniques) หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ▪ กระบวนวิชาที่ 2 สุคนธบำบัดและผลิตภัณฑ์สปา (3 หน่วยกิต) ผู้เรียนสามารถเทียบโอนหน่วยกิตกระบวนวิชา 463733 สุคนธบำบัดและผลิตภัณฑ์สปา (Aromatherapy and Spa Product)หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เครื่องสำอาง             เมื่อผ่านหลักสูตรอบรม ผู้เรียนจะสามารถของรับรองสมรรถนะและ/หรือสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตเพื่อใช้ประกอบการเรียนในอนาคตได้  โดยผู้เรียนจะต้องสอบผ่านทุกเกณฑ์ขั้นต่ำ (เกรด C) ของทุกกระบวนวิชาเพื่อที่จะได้รับสมรรรถนะช่องทางในการติดต่อสอบถาม คุณกรรณิการ์ พงศ์นฤมิตรkannikar.p@cmu.ac.th053-944380

โพสโดย หน่วยบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

เทคโนโลยีขั้นสูงเกี่ยวกับเครื่องสำอางและงานขึ้นทะเบียนที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 2

หลักสูตรนี้ เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอางด้วยขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้อง เป็นไปตามข้อกำหนด/มาตรฐาน ซี่งส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สามารถพัฒนาตำรับและการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง/เวชสำอางรูปแบบต่าง ๆ มีทักษะกระบวนการเพื่อศึกษาก่อนตั้งตำรับ มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานในตำรับ การทดสอบทางกายภาพ เคมีกายภาพ และความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยแก่ผู้บริโภค นอกจากนี้ผู้เรียนจะสามารถดำเนินการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้จรรยาบรรณและจริยธรรมการประกอบธุรกิจเครื่องสำอาง พระราชบัญญัติเครื่องสำอางและพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค มาตรฐานเครื่องสำอางระหว่างประเทศ รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเครื่องสำอาง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการผลิต และการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอย่างถูกต้อง ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวกล่าวข้างต้นจะช่วยส่งเสริมให้สามารถเป็นผู้ผลิต พัฒนา และเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพหลักสูตรอบรมนี้แบ่งเนื้อหาการเรียนรู้ออกเป็น 3 กระบวนวิชา จำนวน 7 หน่วยกิต จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้รวม 159 ชั่วโมง (บรรยาย 75 ชั่วโมง ปฏิบัติการ  84 ชั่วโมง) - กระบวนวิชาที่ 1 ประมวลวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอาง (3 หน่วยกิต)       ผู้เรียนสามารถเทียบโอนหน่วยกิตกระบวนวิชา 463701 – การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและ     เวชสำอาง (Cosmetic and Cosmeceutical Products Development) หลักสูตรวิทยาศาสตร   มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง- กระบวนวิชาที่ 2 การควบคุมคุณภาพ และการประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอาง         (3 หน่วยกิต) ผู้เรียนสามารถเทียบโอนหน่วยกิตกระบวนวิชา 463702 – การควบคุมคุณภาพ และการประเมิน          ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอาง (Quality Control and Evaluation of Cosmetic and          Cosmeceutical  Products) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์          เครื่องสำอาง- กระบวนวิชาที่ 3 กฎหมาย การขึ้นทะเบียน และการประกันคุณภาพเครื่องสำอาง (1 หน่วยกิต) ผู้เรียนสามารถเทียบโอนหน่วยกิตกระบวนวิชา 463706– กฎหมาย การขึ้นทะเบียน และการ         ประกันคุณภาพเครื่องสำอาง (Laws, Registration and Quality Assurance in Cosmetics)          หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง             เมื่อผ่านหลักสูตรอบรม ผู้เรียนจะสามารถของรับรองสมรรถนะและ/หรือสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตเพื่อใช้ประกอบการเรียนในอนาคตได้  โดยผู้เรียนจะต้องสอบผ่านทุกเกณฑ์ขั้นต่ำ (เกรด C) ของทุกกระบวนวิชาเพื่อที่จะได้รับสมรรรถนะช่องทางในการติดต่อสอบถาม คุณกรรณิการ์ พงศ์นฤมิตรkannikar.p@cmu.ac.th053-944380

โพสโดย หน่วยบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

ดูทั้งหมด

บริการวิชาการแก่ชุมชน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวสาร/ประมวลภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด