วิทยาศาสตร์ขั้นสูงในการดูแลผิวพรรณและสุขภาวะผิว รุ่นที่ 2

09 April 2024

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี งานวิจัย นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อดูแลสุขภาพผิว เสริมสร้างสุขภาพผิวและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผิวในเชิงลึกในระดับชีวโมเลกุล และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอางที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย

หลักสูตรอบรมนี้แบ่งเนื้อหาการเรียนรู้ออกเป็น 2 กระบวนวิชา จำนวน 3 หน่วยกิต จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้รวมบรรยาย 45 ชั่วโมง 

- กระบวนวิชาที่ 1 วิทยาศาสตร์ขั้นสูงในการดูแลผิวพรรณ (2 หน่วยกิต)  

ผู้เรียนสามารถเทียบโอนหน่วยกิตกระบวนวิชา 463704 – วิทยาศาสตร์ขั้นสูงในการดูแลผิวพรรณ (Advanced Skin Care Science)   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

- กระบวนวิชาที่ 2 องค์ประกอบในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอาง (1 หน่วยกิต) 

           ผู้เรียนสามารถเทียบโอนหน่วยกิตกระบวนวิชา 463705 – องค์ประกอบในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอาง (Cosmetic and Cosmeceutical Product Compositions) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

เมื่อผ่านหลักสูตรอบรม ผู้เรียนจะสามารถของรับรองสมรรถนะและ/หรือสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตเพื่อใช้ประกอบการเรียนในอนาคตได้  โดยผู้เรียนจะต้องสอบผ่านทุกเกณฑ์ขั้นต่ำ (เกรด C) ของทุกกระบวนวิชาเพื่อที่จะได้รับสมรรรถนะ

ช่องทางในการติดต่อสอบถาม 
คุณกรรณิการ์ พงศ์นฤมิตร
kannikar.p@cmu.ac.th
053-944380