บทความวิชาการ CPE

ข้อพิจารณาในการใช้แนวทางการศึกษาชีวสมมูลและคำแนะนำในการศึกษาชีวสมมูลเฉพาะผลิตภัณฑ์ยา

ขอเชิญชวนอ่านบทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ เรื่อง ข้อพิจารณาในการใช้แนวทางการศึกษาชีวสมมูลและคำแนะนำในการศึกษาชีวสมมูลเฉพาะผลิตภัณฑ์ยา (Considerations in Using Bioequivalence Guidelines and Product Specific Bioequivalence Guidance)เขียนโดย รศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ผศ.ดร.ภญ.วรรณกมล สอนสิงห์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รหัสกิจกรรม 1003-1-000-009-12-2566จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 CPE อ่านและทำแบบทดสอบเพื่อเก็บ CPE ที่ https://cmu.to/htxETติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช.โทร. 053-944374Email: cpe.pharmcmu@gmail.comLine ID: @wal3469f

การพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง: ถึงเวลาเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Biosimilars development: Time for a paradigm shift)

ขอเชิญชวนอ่านบทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์เรื่อง การพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง: ถึงเวลาเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Biosimilars development: Time for a paradigm shift)เขียนโดย ผศ.ดร.ภญ.สุนทรา เอกอนันต์กุลคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รหัสกิจกรรม 1003-1-000-008-11-2566จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 CPE อ่านและทำแบบทดสอบเพื่อเก็บ CPE ที่ https://cmu.to/Nfcv8ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช.โทร. 053-944374Email: cpe.pharmcmu@gmail.comLine ID: @wal3469f

รู้จักยากลุ่มใหม่สำหรับการรักษามะเร็ง: Immune checkpoint inhibitors (ICIs)

ขอเชิญชวนอ่านบทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ เรื่อง รู้จักยากลุ่มใหม่สำหรับการรักษามะเร็ง: Immune checkpoint inhibitors (ICIs)จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 CPE เขียนโดย ผศ.ดร.ภญ.บัณฑิตาภรณ์ ศิริจันทร์ชื่นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ่านและทำแบบทดสอบเพื่อเก็บ CPE ที่ https://cmu.to/3mSXVติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช.โทร. 053-944374Email: cpe.pharmcmu@gmail.comLine ID: @wal3469f

ตัวส่งสัญญาณ (trigger tools) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อไตจากการใช้ยาทีโนโฟเวียร์ไดโซโพรซิลฟูมาเรตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์

ขอเชิญชวนอ่านบทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ เรื่อง ตัวส่งสัญญาณ (trigger tools) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อไตจากการใช้ยาทีโนโฟเวียร์ไดโซโพรซิลฟูมาเรตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 CPE เขียนโดย ภญ.อุดมลักษณ์ จันทร์วงศ์ โรงพยาบาลสันป่าตอง และ ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ่านและทำแบบทดสอบเพื่อเก็บ CPE ที่ https://cmu.to/rAktZติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช.โทร. 053-944374Email: cpe.pharmcmu@gmail.comLine ID: @wal3469f

Oligonucleotide-based medicines ที่มีเป้าหมายลดระดับไขมันในการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

ขอเชิญชวนอ่านบทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์เรื่อง Oligonucleotide-based medicines ที่มีเป้าหมายลดระดับไขมันในการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดจำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 CPE เขียนโดย ผศ.ดร.ภก.สมจริง รุ่งแจ้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ่านและทำแบบทดสอบเพื่อเก็บ CPE ที่ https://cmu.to/NSHAMติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช.โทร. 053-944374Email: cpe.pharmcmu@gmail.comLine ID: @wal3469f

กลุ่มอาการอักเสบหลายระบบที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ในเด็ก (Multisystem inflammatory syndrome in children; MIS-C) ตอนที่ 2

ขอเชิญชวนอ่านบทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์เรื่อง กลุ่มอาการอักเสบหลายระบบที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ในเด็ก (Multisystem inflammatory syndrome in children; MIS-C) ตอนที่ 2 ความรู้ทางคลินิกและบทบาททางคลินิกของเภสัชกรจำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 CPEเขียนโดย อ.ภก.เกียรติเกรียงไกร โกยรัตโกศลคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อ่านและทำแบบทดสอบเพื่อเก็บ CPE ที่ https://cmu.to/iLkVzติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช.โทร. 053-944374Email: cpe.pharmcmu@gmail.comLine ID: @wal3469f

การตั้งชื่อโมโนโคลนอลแอนติบอดี

ขอเชิญชวนอ่านบทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์เรื่อง การตั้งชื่อโมโนโคลนอลแอนติบอดี(Naming of monoclonal antibodies)จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 CPE เขียนโดย ผศ.ดร.ภญ.สุนทรา เอกอนันต์กุลคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อ่านและทำแบบทดสอบเพื่อเก็บ CPE ที่ https://cmu.to/rS9k5 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช.โทร. 053-944374Email: cpe.pharmcmu@gmail.comLine ID: @wal3469f

กลุ่มอาการอักเสบหลายระบบที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ในเด็ก (Multisystem inflammatory syndrome in children; MIS-C) ตอนที่1

ขอเชิญชวนอ่านบทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์เรื่อง กลุ่มอาการอักเสบหลายระบบที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ในเด็ก (Multisystem inflammatory syndrome in children; MIS-C)#ตอนที่1 ความรู้พื้นฐานและบทบาทโดยทั่วไปของเภสัชกรจำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 CPE เขียนโดยอ.ภก.เกียรติเกรียงไกร โกยรัตโกศลคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ่านและทำแบบทดสอบเพื่อเก็บ CPE ที่ https://cmu.to/3rX0a ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช.โทร. 053-944374Email: cpe.pharmcmu@gmail.comLine ID: @wal3469f

แนวทางการรักษาภาวะพิษเหตุติดเชื้อตาม Surviving sepsis guideline ฉบับ พ.ศ. 2564 สำหรับเภสัชกร

ขอเชิญชวนอ่านบทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์เรื่อง แนวทางการรักษาภาวะพิษเหตุติดเชื้อตาม Surviving sepsis guideline ฉบับ พ.ศ. 2564 สำหรับเภสัชกรจำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 CPE เขียนโดยอ.ภญ.ธนภรณ์ วงศ์นาวา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และอ.ภญ.สุธินี แต้โสตถิกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อ่านและทำแบบทดสอบเพื่อเก็บ CPE ที่ https://cmu.to/miQWC ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช.โทร. 053-944374Email: cpe.pharmcmu@gmail.comLine ID: @wal3469f

ยุคของโมโนโคลนอลแอนติบอดี: องค์ประกอบในสูตรตำรับ

ขอเชิญชวนอ่านบทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์เรื่อง ยุคของโมโนโคลนอลแอนติบอดี: องค์ประกอบในสูตรตำรับ (The era of monoclonal antibodies: what are in their formulations)จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 CPE เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุนทรา เอกอนันต์กุลคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อ่านและทำแบบทดสอบเพื่อเก็บ CPE ที่ https://cmu.to/K3mTq ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช.โทร. 053-944374Email: cpe.pharmcmu@gmail.comLine ID: @wal3469f