รู้จักยากลุ่มใหม่สำหรับการรักษามะเร็ง: Immune checkpoint inhibitors (ICIs)

06 October 2023

ขอเชิญชวนอ่านบทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ เรื่อง รู้จักยากลุ่มใหม่สำหรับการรักษามะเร็ง: Immune checkpoint inhibitors (ICIs)
จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 CPE 
เขียนโดย ผศ.ดร.ภญ.บัณฑิตาภรณ์ ศิริจันทร์ชื่น
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านและทำแบบทดสอบเพื่อเก็บ CPE ที่ https://cmu.to/3mSXV

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช.
โทร. 053-944374
Email: cpe.pharmcmu@gmail.com
Line ID: @wal3469f