ข้อพิจารณาในการใช้แนวทางการศึกษาชีวสมมูลและคำแนะนำในการศึกษาชีวสมมูลเฉพาะผลิตภัณฑ์ยา

12 December 2023

ขอเชิญชวนอ่านบทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ เรื่อง ข้อพิจารณาในการใช้แนวทางการศึกษาชีวสมมูลและคำแนะนำในการศึกษาชีวสมมูลเฉพาะผลิตภัณฑ์ยา (Considerations in Using Bioequivalence Guidelines and Product Specific Bioequivalence Guidance)
เขียนโดย 
รศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์
ผศ.ดร.ภญ.วรรณกมล สอนสิงห์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รหัสกิจกรรม 1003-1-000-009-12-2566
จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 CPE 

อ่านและทำแบบทดสอบเพื่อเก็บ CPE ที่ https://cmu.to/htxET

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช.
โทร. 053-944374
Email: cpe.pharmcmu@gmail.com
Line ID: @wal3469f