เทคโนโลยีขั้นสูงเกี่ยวกับเครื่องสำอางและงานขึ้นทะเบียนที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 2

09 April 2024

หลักสูตรนี้ เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอางด้วยขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้อง เป็นไปตามข้อกำหนด/มาตรฐาน ซี่งส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สามารถพัฒนาตำรับและการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง/เวชสำอางรูปแบบต่าง ๆ มีทักษะกระบวนการเพื่อศึกษาก่อนตั้งตำรับ มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานในตำรับ การทดสอบทางกายภาพ เคมีกายภาพ และความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยแก่ผู้บริโภค นอกจากนี้ผู้เรียนจะสามารถดำเนินการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้จรรยาบรรณและจริยธรรมการประกอบธุรกิจเครื่องสำอาง พระราชบัญญัติเครื่องสำอางและพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค มาตรฐานเครื่องสำอางระหว่างประเทศ รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเครื่องสำอาง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการผลิต และการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอย่างถูกต้อง ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวกล่าวข้างต้นจะช่วยส่งเสริมให้สามารถเป็นผู้ผลิต พัฒนา และเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ

หลักสูตรอบรมนี้แบ่งเนื้อหาการเรียนรู้ออกเป็น 3 กระบวนวิชา จำนวน 7 หน่วยกิต จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้รวม 159 ชั่วโมง (บรรยาย 75 ชั่วโมง ปฏิบัติการ  84 ชั่วโมง) 

- กระบวนวิชาที่ 1 ประมวลวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอาง (3 หน่วยกิต)    
   ผู้เรียนสามารถเทียบโอนหน่วยกิตกระบวนวิชา 463701 – การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและ  
   เวชสำอาง (Cosmetic and Cosmeceutical Products Development) หลักสูตรวิทยาศาสตร
   มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

- กระบวนวิชาที่ 2 การควบคุมคุณภาพ และการประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอาง
         (3 หน่วยกิต)
ผู้เรียนสามารถเทียบโอนหน่วยกิตกระบวนวิชา 463702 – การควบคุมคุณภาพ และการประเมิน
          ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอาง (Quality Control and Evaluation of Cosmetic and
          Cosmeceutical  Products) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
          เครื่องสำอาง

- กระบวนวิชาที่ 3 กฎหมาย การขึ้นทะเบียน และการประกันคุณภาพเครื่องสำอาง (1 หน่วยกิต) ผู้เรียนสามารถเทียบโอนหน่วยกิตกระบวนวิชา 463706– กฎหมาย การขึ้นทะเบียน และการ
         ประกันคุณภาพเครื่องสำอาง (Laws, Registration and Quality Assurance in Cosmetics) 
         หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

             เมื่อผ่านหลักสูตรอบรม ผู้เรียนจะสามารถของรับรองสมรรถนะและ/หรือสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตเพื่อใช้ประกอบการเรียนในอนาคตได้  โดยผู้เรียนจะต้องสอบผ่านทุกเกณฑ์ขั้นต่ำ (เกรด C) ของทุกกระบวนวิชาเพื่อที่จะได้รับสมรรรถนะ

ช่องทางในการติดต่อสอบถาม 
คุณกรรณิการ์ พงศ์นฤมิตร
kannikar.p@cmu.ac.th
053-944380