วิทยาศาสตร์แห่งความงามและผลิตภัณฑ์สปา รุ่นที่ 2

09 April 2024

หลักสูตรนี้เป็นการมุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานของการแต่งหน้าและผลิตภัณฑ์สปา ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของการแต่งหน้า ทฤษฎีสี การเล่นสีสัน และการประยุกต์ใช้ในการแต่งหน้า รวมทั้งโครงสร้างของใบหน้าและดวงตาที่เกี่ยวข้องกับการแต่งหน้าเพื่อความงาม การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และอุปกรณ์การแต่งหน้าและเทคนิคสำคัญสำหรับการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน รวมถึงหลักการของสุคนธบำบัด น้ำมันหอมระเหยที่ใช้ในสุคนธบำบัด กลไกการออกฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหย ความปลอดภัยในการใช้น้ำมันหอมระเหย วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์สุคนธบำบัด การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุคนธบำบัด สปาและผลิตภัณฑ์สปา เทคโนโลยีใหม่ในการใช้น้ำมันหอมระเหย

หลักสูตรอบรมนี้แบ่งเนื้อหาการเรียนรู้ออกเป็น 2 กระบวนวิชา จำนวน 6 หน่วยกิต จำนวนชั่วโมง การเรียนรู้รวม 150 ชั่วโมง (บรรยาย 60 ชั่วโมง ปฏิบัติการ 90 ชั่วโมง) 

▪ กระบวนวิชาที่ 1 เครื่องสำอางสำหรับตกแต่งและเทคนิคการแต่งหน้า (3 หน่วยกิต) 

ผู้เรียนสามารถเทียบโอนหน่วยกิตกระบวนวิชา 463736 เครื่องสำอางสำหรับตกแต่งและเทคนิคการ แต่งหน้า (Decorative Cosmetics and Facial Makeup Techniques) หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 

▪ กระบวนวิชาที่ 2 สุคนธบำบัดและผลิตภัณฑ์สปา (3 หน่วยกิต) 

ผู้เรียนสามารถเทียบโอนหน่วยกิตกระบวนวิชา 463733 สุคนธบำบัดและผลิตภัณฑ์สปา (Aromatherapy and Spa Product)หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เครื่องสำอาง            

 เมื่อผ่านหลักสูตรอบรม ผู้เรียนจะสามารถของรับรองสมรรถนะและ/หรือสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตเพื่อใช้ประกอบการเรียนในอนาคตได้  โดยผู้เรียนจะต้องสอบผ่านทุกเกณฑ์ขั้นต่ำ (เกรด C) ของทุกกระบวนวิชาเพื่อที่จะได้รับสมรรรถนะ

ช่องทางในการติดต่อสอบถาม 
คุณกรรณิการ์ พงศ์นฤมิตร
kannikar.p@cmu.ac.th
053-944380