การบริหารเภสัชกิจ การออกแบบระบบยาและสุขภาพที่ซับซ้อน (ปี 2567) รุ่นที่ 1

09 April 2024

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ วิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย
ขอเชิญชวนเภสัชกรผู้สนใจสมัครเข้าร่วม หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นทางการบริหารเภสัชกิจ การออกแบบระบบยาและสุขภาพที่ซับซ้อน
(Short Course Training Program in Pharmacy Administration on Systems Design for Health and Pharmaceutical Systems Complexity) รุ่นที่ 1 ปี 2567 

ชื่อประกาศนียบัตร
ชื่อภาษาไทย: ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การออกแบบระบบยาและสุขภาพที่ซับซ้อน)
ชื่อภาษาอังกฤษ:Certificate in Pharmacy Administration (Systems Design for Health and Pharmaceutical Systems Complexity)

ระยะเวลาอบรม 18 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2567 – 19 พฤษภาคม 2567
ฝึกอบรมในรูปแบบ online และหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้าร่วมหลักสูตร

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
2. เป็นเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ หรือเอกชน
3. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. มีความพร้อมในการพัฒนาตนเองเพื่อนำความรู้และทักษะไปขับเคลื่อนเพื่อพัฒนางานที่เภสัชกรรับผิดชอบ
5. สามารถเข้ารับการอบรมและทำงานส่งได้ตลอดหลักสูตร

จำนวนรับสมัคร 5 คน

ปิดรับสมัครและชำระเงิน วันที่ 15 มกราคม 2567

ค่าลงทะเบียน อัตรา 25,500 บาท
*** ในกรณีที่มีผู้สมัครเกินกว่าจำนวนที่รองรับได้ ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์การเข้าอบรมให้แก่ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนก่อน ***

ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกแบบฟอร์มการสมัครที่ https://cmu.to/3Rfwu
2. เมื่อท่านกรอกใบสมัครและกดส่งใบสมัครแล้ว คณะฯ จะพิจารณาใบสมัครของท่าน
3. เมื่อคณะฯ พิจารณาใบสมัครแล้วเสร็จ จะแจ้งผลการสมัครให้ท่านทราบ และจะจัดส่งหนังสือตอบรับการสมัครเข้าร่วมอบรมไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน 
4. เมื่อท่านทราบผลการสมัครและหน่วยงานต้นสังกัดได้รับหนังสือแล้ว ให้ท่านชำระค่าลงทะเบียนตามรายละเอียดการชำระเงินที่ปรากฏในหนังสือ
5. คณะฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่ท่านทาง ปณท.

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้ย สามารถเก็บสะสมหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้

------------------------------------------------ 

สอบถามรายละเอียดการประชุมเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช. 
โทร. 053-944374 / Email: cpe.pharmcmu@gmail.com / Line ID : @wal3469f

ไฟล์แนบ