** ปิดรับสมัคร ** ประชุมวิชาการ SAP4+ Conference 2024-Personalized-Centered Healthcare

08 May 2024

ประชุมวิชาการ “SAP4+ Conference 2024-Personalized-Centered Healthcare”
ระหว่างวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2567 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดเชียงใหม่

เปิดรับสมัคร
- คณาจารย์ประจำหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 10 คน
- คณาจารย์สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ สถาบันส่วนภูมิภาค จำนวน 20 คน
- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม และสาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คณะเภสัชศาสตร์ สถาบันส่วนภูมิภาค จำนวน 20 คน

------------------------------------------------

ค่าลงทะเบียนสำหรับคณาจารย์สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ สถาบันส่วนภูมิภาค สำหรับเข้าร่วมประชุม on-site อัตราคนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
เปิดรับสมัครและชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2567
------------------------------------------------

แบบฟอร์มลงทะเบียน
สำหรับอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณทิตศึกษา สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มช. >>>> https://cmu.to/FHvKR
สำหรับอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณทิตศึกษา สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ สถาบันส่วนภูมิภาค >>>> https://cmu.to/KUhFH
(เมื่อชำระชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการยืนยันการสมัครและประกาศรายชื่อของท่านภายใน 1-2 วันทำการ)

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  >>>> https://cmu.to/M5K48

เอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถ Download ตามเอกสารแนบท้ายนี้

------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดการประชุมเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช. โทร. 053-944374 / Email: cpe.pharmcmu@gmail.com / Line ID : @wal3469f

หมายเหตุ: อยู่ระหว่างการพิจารณาหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง

ไฟล์แนบ