ยุคของโมโนโคลนอลแอนติบอดี: องค์ประกอบในสูตรตำรับ

26 September 2023

ขอเชิญชวนอ่านบทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
เรื่อง ยุคของโมโนโคลนอลแอนติบอดี: องค์ประกอบในสูตรตำรับ (The era of monoclonal antibodies: what are in their formulations)
จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 CPE 
เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุนทรา เอกอนันต์กุล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านและทำแบบทดสอบเพื่อเก็บ CPE ที่ https://cmu.to/K3mTq

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช.
โทร. 053-944374
Email: cpe.pharmcmu@gmail.com
Line ID: @wal3469f