เภสัชกรรมสมุนไพร (Herbal Pharmacy)

09 April 2024

หลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีคุณภาพ โดยผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนา โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้เรียนรู้และเข้าใจแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ สารสกัดและผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น  การแยกเตรียมสารสกัด การทดสอบประสิทธิผลของสารสกัด การออกแบบรูปแบบและการตั้งตำรับของผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยเทคโนโลยีทางเภสัชกรรมที่ทันสมัยและเหมาะสมต่อการนำส่งสารสำคัญ การทดสอบความคงตัว และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผล ที่สามารถนำไปสู่การขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและขยายการผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้ต่อไป

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรของวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพร (วภส.) สภาเภสัชกรรม มีระยะเวลาการอบรมรวม 510 ชั่วโมง (18 สัปดาห์) โดยแบ่งเป็นการอบรมภาคทฤษฎีจำนวน 30 ชั่วโมง (2 สัปดาห์) และภาคปฏิบัติ 480 ชั่วโมง (16 สัปดาห์) 

ช่วงวัน-เวลาของการรับสมัคร
เปิดรับสมัคร วันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น.
ปิดรับสมัคร วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น.

ช่วงวัน-เวลาของการชำระค่าธรรมเนียมในการอบรม
ตั้งแต่วันที่ทำการสมัคร ถึง วันที่ 19 เมษายน 2567  เวลา 16.30 น.

ช่องทางในการติดต่อสอบถาม
ชื่อ-สกุล นางสาวอรดา บุญพงษ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานหลักสูตร
เบอร์โทร 053-944374
อีเมล orada.b@cmu.ac.th