แนวทางการรักษาภาวะพิษเหตุติดเชื้อตาม Surviving sepsis guideline ฉบับ พ.ศ. 2564 สำหรับเภสัชกร

26 September 2023

ขอเชิญชวนอ่านบทความการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
เรื่อง แนวทางการรักษาภาวะพิษเหตุติดเชื้อตาม Surviving sepsis guideline ฉบับ พ.ศ. 2564 สำหรับเภสัชกร
จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 CPE
เขียนโดย
อ.ภญ.ธนภรณ์ วงศ์นาวา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ
อ.ภญ.สุธินี แต้โสตถิกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านและทำแบบทดสอบเพื่อเก็บ CPE ที่ https://cmu.to/miQWC

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มช.
โทร. 053-944374
Email: cpe.pharmcmu@gmail.com
Line ID: @wal3469f